Hírek, események

Köszöntjük Csákány weboldalán! Legyen a vendégünk személyesen is!

Csákány Község Önkormányzata Képviselő- testületének

8/2018. (X.29.) számú önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:

 

 1. Általános rendelkezések

 

1.§ (1) Az önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig -– a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

 

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként szenet nem biztosít.

 

 

 1. A rendelet hatálya

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed arra a Csákány Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a településen lakik.

 

 

 1. A támogatás feltételei

 

 1. § (1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki
 2. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 3. aa) aktív korúak ellátására,
 4. ab) időskorúak járadékára vagy
 5. ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra –

jogosult,

 

 1. b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

 

 1. a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg,
 2. b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben meghatározott személyeket, továbbá azt a háztartást, ahol nincs tüzelő, vagy a rendelkezésre álló tűzifa mennyisége 0,5 m3-nél kevesebb.

 

 1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
 2. a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

 

 1. b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

 

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

 

 1. Eljárási rendelkezések

 

 1. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

 

(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

 

(3) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

   (4) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

   (5) A képviselő-testület meghatalmazása alapján a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, legkésőbb 2019. február 15-ig.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

(7) Az önkormányzat a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

 

 1. § A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, az ehhez kapcsolódó önrész és szállítási költség.  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 5. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (IX.5.) számú önkormányzati rendelete.

 

Csákány, 2018. október 29.

 

 

 

             Németh Endre                                                         Dr. Árvai Tibor

             polgármester                                                                    aljegyző

 

 

 

Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. október 29. napján kihirdetésre került.

 

Csákány, 2018. október 29.

 

 

                                                                                                                   Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                         aljegyző

 

 

A kérelem az alábbi sorra kattintva letölthető:

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.